Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Zodpovedné a transparentné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre spoločnosti skupiny Pittel+Brausewetter veľmi vysokou prioritou.

Týmto vyhlásením o ochrane údajov vás informujeme o type, rozsahu a účele zhromažďovania a používania osobných údajov našou spoločnosťou. Okrem toho toto vyhlásenie o ochrane údajov informuje dotknuté osoby o právach, na ktoré majú nárok.

Osobné údaje sa vždy spracúvajú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s vnútroštátnymi predpismi o ochrane údajov.

Meno a adresa zodpovednej osoby
Zodpovednou osobou v zmysle GDPR je:
Pittel+Brausewetter Holding GmbH
Gußhausstraße 16
1041 Viedeň
Rakúsko
T + 43 50 828-1000
datenschutz@pittel.at

Aké údaje spracúvame?
Spracúvame osobné údaje poskytnuté našimi obchodnými partnermi a také údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie služby. Relevantné osobné údaje sú osobné údaje (napr.: meno, adresa a iné kontaktné údaje), legitimačné údaje, údaje o objednávke (napr.: údaje o zmluve, fakturačné údaje, bankové údaje).

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v priebehu poskytovania našich služieb, sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy v súlade s príslušnými zmluvnými dokumentmi a našimi podmienkami.

Právnym základom týchto spracovateľských operácií je článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO (plnenie zmluvy a predzmluvné opatrenia), pokiaľ je dotknutá osoba sama zmluvným partnerom, a článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO (oprávnené záujmy skupiny Pittel+Brausewetter a zákazníka pri poskytovaní dohodnutých služieb) a článok 9 ods. 2 písm. f DSGVO (preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajoba právnych nárokov). Významné časti tohto spracovania sú vyžadované zákonom (napr. daňové predpisy, vedenie účtovníctva a účtovníctva).

Kto dostáva ich údaje?
V rámci skupiny Pittel+Brausewetter majú prístup k vašim údajom len tie úrady, ktoré to potrebujú na plnenie zmluvných a právnych povinností alebo na spracovanie na základe oprávneného záujmu. Okrem toho môže skupina Pittel+Brausewetter prenášať osobné údaje iným príjemcom (napr. úradom a klientom), aby splnila zákonné oznamovacie povinnosti a zmluvné záväzky. Údaje sa prenášajú do krajín mimo EÚ len vtedy, ak je to nevyhnutné alebo právne požadované na realizáciu objednávok skupiny Pittel+Brausewetter.

Ako dlho budú vaše údaje uložené?
Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvných a zákonných povinností skupiny Pittel+Brausewetter. Základné údaje o obchodných partneroch (vrátane oprávnených zastupujúcich orgánov, kontaktných osôb), ako aj história objednávok sa uchovávajú až do ukončenia obchodného vzťahu a po jeho ukončení sa archivujú až do uplynutia záručných, premlčacích a zákonných lehôt uchovávania. Občianskoprávne premlčacie lehoty môžu byť v jednotlivých prípadoch až 30 rokov.

Aké máte práva na ochranu údajov?
Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) má každá dotknutá osoba právo na informácie o osobných údajoch, ktoré o nej spracúvame, ako aj právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania a právo na prenos údajov. Okrem toho existuje právo odvolať sa na príslušný orgán na ochranu údajov. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Dotknuté osoby sa môžu obrátiť na datenschutz@pittel.at, aby uplatnili svoje práva na ochranu údajov alebo ak majú akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov zo strany skupiny Pittel+Brausewetter.

Ochrana údajov v žiadostiach a v procese podávania žiadostí
Spoločnosť Pittel+Brausewetter ako zodpovedná strana zhromažďuje a spracúva osobné údaje uchádzačov na účely spracovania žiadosti. Spracovanie môže prebiehať aj elektronicky (e-mail alebo kariérny portál jobs.pittel.at a instapp.com). Ak skupina Pittel+Brausewetter uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytovaní služieb, odovzdané údaje sa uložia na účely realizácie pracovného pomeru. Ak nedôjde k uzavretiu pracovného pomeru so skupinou Pittel+Brausewetter, vaše dokumenty budú automaticky vymazané najneskôr do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o zamietnutí za predpokladu, že proti vymazaniu nie sú žiadne iné oprávnené záujmy skupiny Pittel+Brausewetter alebo že žiadateľ udelil súhlas s ďalším spracovaním. Ak sa vaša žiadosť netýka konkrétnej pozície na kariérnom portáli (nevyžiadaná žiadosť), vaše údaje môžu byť v súlade s vašou kvalifikáciou postúpené spoločnosti skupiny Pittel+Brausewetter z dôvodu obojstranného oprávneného záujmu.

Možnosť kontaktu prostredníctvom našej webovej stránky
Naša webová stránka vám umožňuje nekomplikovaný kontakt so skupinou Pittel+Brausewetter. Ak nás kontaktujete e-mailom, údaje, ktoré nám poskytnete, sa automaticky uložia a použijú výlučne na odpoveď na váš kontakt.

Analyzuje sa správanie používateľov na webovej lokalite?
 
Cookies
Ak sa na našej webovej lokalite používajú súbory cookie, pri návšteve našej webovej lokality vás budeme informovať, že naša webová lokalita používa súbory cookie v súlade so smernicou EÚ o súboroch cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk, keď navštívite našu webovú lokalitu.

Je potrebné rozlišovať medzi
 
a) “Relačné súbory cookie”, ktoré sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača v závislosti od nastavení programu vášho prehliadača.


b) “Trvalé súbory cookie”, ktoré sa ukladajú s dátumom ukončenia platnosti a zostávajú aj po zatvorení prehliadača.
 
Aby sa pri každej návšteve webovej stránky po potvrdení tlačidlom OK nezobrazilo oznámenie o používaní súborov cookie, ukladá sa na tento účel trvalý súbor cookie “cb-enabled” na obdobie 365 dní.
 
Na našich webových stránkach používame aj takzvané súbory cookie relácie, ktoré vám uľahčujú používanie našich webových stránok a zabezpečujú základné funkcie webových stránok. Tieto súbory cookie nečítajú žiadne informácie uložené o vás na pevnom disku a neovplyvňujú váš počítač ani jeho súbory. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookie. Ukladanie súborov cookie však môžete deaktivovať alebo nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil na odosielanie súborov cookie.
 
Viac informácií o súboroch cookie a ich fungovaní nájdete na stránke:
http://www.aboutcookies.org.

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

E-Mail: office@pittel.sk

Telefón: +421 2 6828 4000

Vyhľadávanie